Terms & Conditions

Algemene Gebruikersvoorwaarden BIKEFAIR

Versie 2022

 1. Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

   1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
   2. BIKEFAIR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIKEFAIR B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71821333.
   3. Consument: een Koper die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
   4. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BIKEFAIR of Gebruiker.
   5. Gebruiker: degene die feitelijk gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen. Onder Gebruiker wordt tevens verstaan een Verkoper dan wel Koper.
   6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
   7. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon (tevens Gebruiker) die een product afneemt van een Verkoper middels de Toepassingen.
   8. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen BIKEFAIR en de Koper, en Verkoper en Koper, tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
   9. Toepassingen: alle mogelijke door BIKEFAIR ter beschikking te stellen/gestelde online en offlineapplicaties, websites en diensten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het platform BIKEFAIR.org.
   10. Verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product te koop aanbiedt middels de Toepassingen. Een Verkoper is ook altijd een Gebruiker in de zin van deze voorwaarden.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van en (ver)koop via de Toepassingen van BIKEFAIR.
  2. BIKEFAIR is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van Derden en/of Gebruiker. De algemene voorwaarden van Derden en/of Gebruiker worden uitdrukkelijk door BIKEFAIR van de hand gewezen.
  3. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van BIKEFAIR.
  4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Gebruiker en BIKEFAIR verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
  5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
  6. Als BIKEFAIR niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat BIKEFAIR in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van deze algemene voorwaarden te verlangen.
  7. Deze algemene voorwaarden zijn op alle navolgende, met een Gebruiker gesloten Overeenkomsten, van toepassing.
 3. Registratie op de Toepassingen

  1. Het gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan Derden.
  2. Gebruiker moet minimaal 16 jaar zijn en in het algemeen voldoen aan de toepasselijke wetgeving die de minimale leeftijdsgrens voor het gebruik van de Toepassingen beperkt.
  3. In principe mag Gebruiker slechts één account onderhouden en moet Gebruiker hierbij het onderscheid maken tussen een commerciële en een private account. Ingeval van registratie als ondernemer heeft BIKEFAIR het recht, doch niet de verplichting, om zich een bewijs van bedrijfsbezigheid – waaronder maar niet uitsluitend een uittreksel van de Kamer van Koophandel, te doen overleggen.
  4. Wijzigingen van de bij de registratie opgegeven gebruikersgegevens moeten onmiddellijk meegedeeld worden, meer in het bijzonder adreswijzigingen en een wijziging van het e-mailadres.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de bankgegevens van Gebruikers van BIKEFAIR vertrouwelijk behandeld en slechts ingeval van afnames of betalingen vanuit de rekening van de gebruiker aan de betrokken financiële instelling meegedeeld.
 4. Gebruiksregels en handhaving

  1. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder gelden de volgende regels.
  2. Gebruiker mag in het kader van de aanbiedingen geen verwijzingen of hyperlinks naar eigen internet- of websiteshops buiten het platform van BIKEFAIR, plaatsen.
  3. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andere Gebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van BIKEFAIR of de toestemming van de andere Gebruiker is niet toegestaan.
  4. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en regels van Derden waarvan BIKEFAIR of Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
  5. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schade toebrengen aan BIKEFAIR. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op de Toepassingen, het netwerk of het apparaat van Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of(in)directe schade toebrengt.
  6. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een Derde.
  7. BIKEFAIR is te allen tijde gerechtigd indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de Gebruikers geplaatste content te verwijderen en/of het gehele account te verwijderen zonder dat BIKEFAIR op enige wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker of Derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
  8. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
  9. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
  10. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker draagt mogelijk bij aan een veiligere omgeving. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
  11. Bij het plaatsen/ uploaden van content (waaronder - maar niet beperkt tot - teksten en afbeeldingen) op c.q. in de Toepassingen verstrekt Gebruiker aan BIKEFAIR een niet-exclusieve, royaltyvrije en onbeperkt gebruiksrecht ten aanzien van die content.
  12. Indien BIKEFAIR enig onoorbaar gedrag, constateert van een Gebruiker, is BIKEFAIR gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegang van de Gebruiker definitief of voor een door BIKEFAIR te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen. Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar gebruiksmogelijkheden met betrekking tot de Toepassingen (inclusief de eventueel daarop opgeslagen data), zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer - maar niet uitsluitend - verstaan, gedrag in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag.
 5. Beschikbaarheid van de Toepassingen en afhankelijkheid van Derden

  1. Hoewel BIKEFAIR al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan BIKEFAIR niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Gebruiker dit wil gebruiken. BIKEFAIR spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar BIKEFAIR dit nodig acht verbeteringen door te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via [email protected].
  2. BIKEFAIR is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
  3. BIKEFAIR garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals - maar niet uitsluitend - virussen, worms en Trojan horses. De Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat het netwerk van de Gebruiker en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
  4. Voor het aanbieden van de Toepassingen is BIKEFAIR in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Toepassingen, hostingpartners, Internet Service Providers, betalingssysteemaanbieders en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover BIKEFAIR en de Gebruiker. BIKEFAIR kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van BIKEFAIR of de Gebruiker. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden liggen ter inzage op het kantoor van BIKEFAIR.
 6. Totstandkoming van Overeenkomsten over het platform

  1. Een Overeenkomst met BIKEFAIR wordt aangegaan bij de bestelling van een BIKEFAIR product. In dit geval wordt BIKEFAIR de contractspartner van Koper.
  2. Wanneer de (aan)betaling van een product door Koper via de Toepassingen van BIKEFAIR wordt voldaan, wordt dit beschouwd als een aanvaarding van het aanbod van BIKEFAIR. Een automatische verzending van de bevestigingsmail van de bestelaanvraag brengt geen aanvaarding vanuit BIKEFAIR met zich mee. Deze e-mail bevestigd enkel dat BIKEFAIR het aanbod heeft ontvangen.
  3. Ingeval het product onbeschikbaar of slechts gedeeltelijk beschikbaar is, wordt Koper hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Indien de betaling van het product reeds is voldaan wordt, indien van toepassing, het bedrag zo spoedig mogelijk terugbetaald.
  4. Een Overeenkomst komt tussen BIKEFAIR en Koper in ieder geval – maar niet uitsluitend - op de volgende wijzen tot stand, namelijk:

   1. Wanneer Koper gebruik maakt van de koopfunctie ‘Neem de fiets’, de beschikbaarheid van het product is bevestigd door BIKEFAIR en/of Verkoper en het product door Koper wordt betaald;
   2. Wanneer de verzending van het product wordt bevestigd door BIKEFAIR via de Toepassingen;
  5. In alle andere gevallen dan in artikel 6.1 tot en met 6.4 omschreven, biedt BIKEFAIR haar Gebruikers slechts een platform aan om artikelen te verkopen. BIKEFAIR wordt geen contractspartij in dergelijke gevallen en treedt evenmin als Verkoper en/of Koper op. Ondanks dat alle klachten, terugvorderingen en bezwaren via de Toepassingen van BIKEFAIR zullen verlopen, neemt BIKEFAIR geen enkele aansprakelijkheid op zich met betrekking tot de tussen Verkoper en Koper afgesloten Overeenkomst. Verkoper vervult de rechten van de Koper die hem volgens de toepasselijke wetgeving toekomen. Verkoper is er zich van bewust dat de wensen van de Koper altijd op de voorgrond moeten staan en er alles aan doen om deze ook te vervullen. De Verkoper moet al het mogelijke doen om de Koper een uitstekende dienstverlening te garanderen.
  6. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten en/of diensten.
  7. BIKEFAIR is bevoegd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de kosten hiervan conform de in de aanbiedingen en/of de Overeenkomst opgenomen tarieven aan Koper en/of Verkoper in rekening te brengen.
 7. De Overeenkomst en relatie tussen Koper en Verkoper

  1. Zodra een Koper via de Toepassingen over gaat tot de reservering van een door een Verkoper aangeboden product, hieronder valt dus geen betaling zoals omschreven in artikel 6.2, komt een Overeenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper, waarover een commissie verschuldigd is zoals omschreven in artikel 7.5.
  2. Indien Koper voor het eerst via de Toepassingen kennis maakt met Verkoper of met het aanbod van Verkoper en vervolgens over gaat tot aankoop van een product van Verkoper buiten de Toepassingen om, wordt dit tevens gezien als een Overeenkomst waarvoor Koper een commissie, zoals omschreven in artikel 7.5., is verschuldigd aan BIKEFAIR.
  3. Nadat de Overeenkomst tot stand komt, ontvangt Koper de contactgegevens van de Verkoper en/of wordt het voor Koper mogelijk om via de BIKEFAIR chat om contact op te nemen met Verkoper. Koper en Verkoper nemen contact op over de levering van het gekochte product. Indien en voor zover levering niet binnen 30 dagen tot stand komt, wordt de Overeenkomst tussen partijen ontbonden.
  4. Koper heeft het recht het gekochte product te inspecteren. Na deze inspectie kan koper door aan te geven dat het product niet aan zijn eisen voldoet, de Overeenkomst ontbinden. Dit recht vervalt indien de Koper dit recht niet terstond inroept.
  5. Verkoper van een product is bij het (definitief) tot stand komen van een Overeenkomst tussen Koper en Verkoper een commissie over de verkoopprijs aan BIKEFAIR verschuldigd. Deze commissie bedraagt minimaal 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 10,00. Per verkoop kan het percentage dat verschuldigd is aan commissie, verschillen. BIKEFAIR heeft het recht om deze commissie te allen tijde, en zonder nadere aankondiging, te wijzigen. Indien Koper en Verkoper contact hebben gehad via de Toepassingen (c.q. indien zij elkaars contactinformatie via de Toepassingen hebben ontvangen) is Verkoper de in het vorige lid genoemde commissie verschuldigd indien en voor zover tussen Koper en Verkoper een Overeenkomst tot stand is gekomen.
  6. Het is Verkoper niet toegestaan de via de Toepassingen aangeboden fietsen op Derde platformen (of aan Derden buiten de Toepassingen) aan te bieden. Indien de fiets, om welke reden dan ook, niet langer beschikbaar is dient Verkoper de aangeboden zaak onverwijld uit de Toepassingen te verwijderen. In het geval Verkoper de aangeboden zaak niet uit de Toepassingen verwijderd, is Verkoper hierover kosten verschuldigd, waaronder – maar niet uitsluitend:

   1. Transactiekosten in verband met het reserveren van een niet beschikbare zaak;
   2. Eventuele kosten voor het oplossen van problemen die ontstaan uit het aanbieden van een niet beschikbare zaak;
   3. Gederfde commissie.
  7. Verkoper is verplicht om binnen 36 uur na acceptatie van het aanbod door Koper contact op te nemen met Koper om de overdracht van de aangeboden zaak te bewerkstelligen.
 8. De Overeenkomst en relatie tussen Koper en BIKEFAIR als verkoper

  1. Aangeboden producten van BIKEFAIR bevatten een omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. Als BIKEFAIR gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BIKEFAIR niet.
  2. Elk aanbod van BIKEFAIR bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  3. Indien de Koper het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard komt de Overeenkomst tussen BIKEFAIR en Koper tevens langs elektronische weg tot stand.
  4. BIKEFAIR zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en verlening van diensten.
  5. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan BIKEFAIR kenbaar heeft gemaakt.
  6. BIKEFAIR zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Koper hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. De Koper heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op een eventuele schadevergoeding.
  7. Na ontbinding conform het vorige lid zal BIKEFAIR het bedrag dat de Koper betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BIKEFAIR tot het moment van bezorging aan de Koper of een vooraf aangewezen en aan BIKEFAIR bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het voorgaande geldt niet in geval door de Koper een onjuist adres aan BIKEFAIR heeft kenbaar gemaakt.
  9. In geval van het verstrekken van een onjuist afleveradres, het weigeren of niet accepteren van de goederen, kunnen de volledige leveringskosten aan de koper worden doorberekend.
 9. De Overeenkomst en relatie tussen Verkoper en BIKEFAIR

  1. Voor Verkoper, zowel voor natuurlijke- als rechtspersoon is, is het mogelijk om de fiets te verkopen aan BIKEFAIR, waarna BIKEFAIR kan de fiets verder aanbieden op het platform.
  2. De Overeenkomst tussen BIKEFAIR en Verkoper komt tot stand op hetzelfde moment als wanneer de Overeenkomst tussen BIKEFAIR en Koper tot stand komt, zoals omschreven in artikel 6.4.
  3. Verkoper moet BIKEFAIR en/of derden voor wie deze gegevens ook van belang zijn, over alle noodzakelijke gegevens over onder andere – maar niet uitsluitend - de levering en de betaling informeren. Verkoper is eveneens verplicht om alle overige verplichte (juridische) informatie in het kader van de verkoop van het product aan BIKEFAIR ter beschikking te stellen.
  4. Verkoper dient tijdig, uiterlijk binnen 36 uren na ontvangst van een bericht van Koper via de Toepassingen, aan Koper en/of BIKEFAIR te communiceren omtrent de levering van de gekochte producten. Indien het voorgaande niet tijdig door Verkoper zal worden gedaan, behoudt BIKEFAIR zich het recht voor omvolledige transactiefee (% van de fietsprijs) volledige transactiefee (% van de fietsprijs) incl. alle bezorg-, handling- en bijkomende kosten in rekening te brengen bij Verkoper. Totdat de verzending van het product is bevestigd door Verkoper, worden de goederen geacht nog in het bezit te zijn van Verkoper. Verkoper kan op dat moment, uit welke hoofde ook, geen aanspraak maken op BIKEFAIR en/of derden met betrekking tot de desbetreffende goederen.
  5. Verkoper is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en rechtmatigheid van informatie, vermeldingen, advertenties en/of andere uitingen met betrekking tot het product en vrijwaart BIKEFAIR terzake tegen aanspraken van Derden. Mocht er een geschil ontstaan over de juistheid, volledigheid of wettigheid van de aanbieding, dan is het de verantwoordelijkheid van de Verkoper om een dergelijk geschil te weerleggen. We raden de Verkoper ten zeerste aan om de verstrekte richtlijnen, vooral de fotorichtlijn, te volgen bij het gebruik van het platform.
  6. Aan BIKEFAIR mogen door Verkoper alleen artikelen aangeboden worden die zich in de eigendom van Verkoper bevinden. De producten die door Verkoper op de Toepassingen worden aangeboden, moeten altijd beschikbaar zijn en worden aangeboden als een open aanbod. Indien achteraf blijkt dat een aangeboden product toch niet meer beschikbaar blijkt te zijn, is BIKEFAIR alsnog gerechtigd om de commissie en/of andere bijkomende kosten bij Verkoper in rekening te brengen. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om een aanbod van Koper op elk moment te accepteren.
  7. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om de beschikbaarheid van de aangeboden artikelen bij de betrokken Verkoper te controleren. Met het oog daarop kan BIKEFAIR de Verkoper telefonisch of per e-mail contacteren en het bewijs van de beschikbaarheid van de aangeboden producten eisen. In het geval Verkoper niet binnen 24 uur na dit verzoek het passende bewijs levert, is BIKEFAIR gemachtigd om het door hen op het platform geplaatste product te verwijderen zonder verdere redengeving.
  8. Indien Koper uiteindelijk gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht tegenover BIKEFAIR, is BIKEFAIR gerechtigd om de fiets terug te geven aan Verkoper.
  9. Indien sprake is van non-conformiteit van een product, behoudt BIKEFAIR zich het recht voor om 10% van de productprijs en alle leverings-, behandelings- en bijkomende gemaakte kosten in rekening te brengen bij Verkoper. Tevens behoudt BIKEFAIR zich het recht voor om de fiets te retourneren aan Verkoper.
  10. Indien Verkoper extra garanties waaronder – maar niet beperkt tot – garanties ten aanzien van onderhoud aan het product verstrekt, is Verkoper na de verkoop verplicht om deze garanties na te komen ten opzichte van de Koper en komen de kosten die hierbij komen kijken volledig voor rekening van Verkoper. Dit geldt ook in situaties waarin het eigendom overgaat op BIKEFAIR of een andere derde partij.
  11. Communicatie omtrent de Overeenkomst tussen Verkoper, Koper en BIKEFAIR verloopt enkel via de BIKEFAIR chat en/of andere mogelijkheden die op het platform van BIKFAIR beschikbaar zijn gemaakt om te communiceren.
  12. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en/of andere heffingen en vrijwaart BIKEFAIR terzake tegen aanspraken van Derden.
  13. Indien, om welke reden dan ook, Koper en/of BIKEFAIR het product wil retourneren aan de Verkoper en de betaling voor het product al is voldaan, heeft BIKEFAIR het recht om te bepalen op welke wijze de terugbetaling van het bedrag wordt voldaan en op welke rekening deze dient te worden teruggestort.
  14. BIKEFAIR zal veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen verkoopprijs aan Verkoper overmaken, indien BIKEFAIR de door Verkoper via de door Verkoper via de Toepassingen verstrekte betaalgegevens heeft ontvangen.
 10. Prijzen en betaling

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op Overeenkomsten met BIKEFAIR of op enige andere opgave van BIKEFAIR in euro’s, inclusief btw.
  2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mogen door BIKEFAIR worden doorberekend aan de Koper. Indien Koper Consument is mag BIKEFAIR alleen wettelijke prijsverhogingen (zoals – maar niet uitsluitend – een btw-verhoging) doorberekenen aan Koper.
  3. BIKEFAIR is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Koper kan zich, in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen (al dan niet uitgevoerd) door BIKEFAIR.
  4. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst tussen de Koper en BIKEFAIR of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Koper verschuldigde bedragen aan BIKEFAIR te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Koper de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
  5. Indien de Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BIKEFAIR is gewezen op de te late betaling en BIKEFAIR de Koper een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BIKEFAIR gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening te brengen.
 11. Herroepingsrecht

  1. Indien BIKEFAIR fungeert als Verkoper en Koper Consument is:

   1. Heeft de Koper bij de aankoop van producten de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Koper of een vooraf door de Koper aangewezen en aan BIKEFAIR bekendgemaakte vertegenwoordiger.
   2. Zal de Koper tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BIKEFAIR retourneren, conform de door BIKEFAIR verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
   3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de BIKEFAIR. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Het modelformulier is te vinden op de website van BIKEFAIR (https://bikefair.org/returns). Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
   4. Voor meer informatie omtrent het retourrecht wordt verwezen naar het retourbeleid van BIKEFAIR.
 12. Kosten in geval van herroeping

  1. Indien Koper als Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van ver- en terugzending voor rekening van de Consument.
  2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal BIKEFAIR dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product en/of kan BIKEFAIR het product weigeren om terug te nemen.
  4. De afhandeling van alle bestellingen en reserveringen via de app hangen af van de beschikbaarheid. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om een aanbod, bestelling of reservering te weigeren. Om welke reden dan ook. In geval van eenzijdige ontbinding door BIKEFAIR, is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. BIKEFAIR is verder alleen gehouden om kosten die verband houden met de annulering te vergoeden. Dit bedrag komt overeen met de aanbetaling die de Consument heeft gedaan. BIKEFAIR behoudt zich voor om de overeenkomst in de volgende situaties eenzijdig op te zeggen:

   1. Het product is niet beschikbaar/ op voorraad;
   2. De factuurinformatie van de Gebruiker is niet correct of verifieerbaar;
   3. De bestelling is gemarkeerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een voor fraude vatbare bestelling;
   4. Gebruiker is jonger dan 16 jaar, of jonger dan een oudere leeftijd, als een oudere leeftijd is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving om een overeenkomst met BIKEFAIR aan te gaan;
   5. Gebruiker is een tussenpersoon;
   6. Er is een fout gemaakt in de prijs de weergegeven werd in de applicatie;
   7. BIKEFAIR kan niet leveren op het door u opgegeven adres;
   8. Door een gebeurtenis waar BIKEFAIR geen controle over heeft.
 13. Levering en verzending

  1. BIKEFAIR zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
  2. Wij verzenden onze producten in heel Nederland en op verzoek naar andere landen in Europa. De verschuldigde verzendkosten zijn afhankelijk van de plaats van levering.
  3. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan BIKEFAIR of Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
  4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BIKEFAIR tot het moment van bezorging aan Koper of een vooraf aangewezen en aan BIKEFAIR bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  5. De levertijd bedraagt gemiddeld 2-3 werkdagen binnen Nederland, maar is enkel indicatief en geldt niet als fatale termijn. Voor overige landen binnen Europa zal de levertijd afhankelijk zijn van overige omstandigheden - waaronder maar niet uitsluitend - (gekozen) vervoersbedrijf, land van aankomst.
  6. Koper heeft ook de mogelijkheid om de producten op locatie op te halen, zogenaamde ‘Click & Collect’. Via ‘Click & Collect’ bestelde producten worden in overleg tussen Verkoper en Koper op een voor beide partijen passende plaats en tijdsstip aan Koper ter beschikking gesteld.
  7. Bij het afhalen van het product is de Koper verplicht een bewijs van de koop te verstrekken (e-mailbevestiging) en zich desgevallend te identificeren.
  8. Indien het bestelde product niet beschikbaar is of de bestelling niet uitgevoerd kan worden, wordt Koper daarvan binnen 3 werkdagen op de hoogte gebracht. De Koper heeft dan de mogelijkheid om een ander product te bestellen, de levering van het product af te wachten of de terugbetaling van het koopbedrag te vragen.
  9. Indien Verkoper een fout heeft gemaakt met betrekking tot de levering van het product, komen de kosten voor verzending en retourneren van het product voor rekening van Verkoper.
  10. In het geval dat de fiets naar de Klant wordt verzonden (in tegenstelling tot een persoonlijke overdracht), is de Verkoper verantwoordelijk voor het opvolgen van de instructies van de vervoerder en van BIKEFAIR. De Verkoper is ook verantwoordelijk voor het voldoende verpakken van het product voor verzending om schade of extra kosten te voorkomen. Gedetailleerde instructies voor specifieke producten worden op verzoek verstrekt door BIKEFAIR. Als de instructies niet worden gevolgd, zelfs als dit komt doordat de verkoper nalaat naar specifieke instructies te informeren, en tijdens het transport extra kosten ontstaan of er schade aan het product ontstaat, is de verkoper volledig aansprakelijk voor dergelijke kosten of schade. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om deze kosten in mindering te brengen op de uitbetaling van de verkochte producten aan Verkoper.
  11. Indien Verkoper extra garanties waaronder – maar niet beperkt tot – garanties ten aanzien van onderhoud aan het product verstrekt, is Verkoper na de verkoop verplicht om deze garanties na te komen ten opzichte van de Koper en komen de kosten die hierbij komen kijken volledig voor rekening van Verkoper. Dit geldt ook in situaties waarin het eigendom overgaat op BIKEFAIR of een andere derde partij.
  12. Communicatie omtrent de Overeenkomst tussen Verkoper, Koper en BIKEFAIR verloopt enkel via de BIKEFAIR chat en/of andere mogelijkheden die op het platform van BIKFAIR beschikbaar zijn gemaakt om te communiceren.
  13. Verkopers zijn zelf verantwoordelijk voor de afdracht van belastingen en/of andere heffingen en vrijwaart BIKEFAIR terzake tegen aanspraken van Derden.
  14. Indien, om welke reden dan ook, Koper en/of BIKEFAIR het product wil retourneren aan de Verkoper en de betaling voor het product al is voldaan, heeft BIKEFAIR het recht om te bepalen op welke wijze de terugbetaling van het bedrag wordt voldaan en op welke rekening deze dient te worden teruggestort.
  15. BIKEFAIR zal veertien dagen na het sluiten van de Overeenkomst de overeengekomen verkoopprijs aan Verkoper overmaken, indien BIKEFAIR de door Verkoper via de door Verkoper via de Toepassingen verstrekte betaalgegevens heeft ontvangen.
 14. Gefaciliteerde overdracht

  1. Verkoper kan gebruik maken van de dienst ‘assisted handover’ van BIKEFAIR. BIKEFAIR en Verkoper komen overeen hoe lang de fiets door BIKEFAIR namens Verkoper aangeboden wordt voor verkoop.
  2. De kosten voor opslag van de fiets komen voor rekening van Verkoper. Na verkoop zullen de opslagkosten verrekend worden met het bedrag waarvoor de fiets is verkocht. Verkoper heeft recht op het resterende bedrag.
  3. Indien de fiets na 6 maanden niet verkocht is, is Verkoper verplicht de totale opslagkosten aan BIKEFAIR te betalen. De opslagkosten zijn afhankelijk van het model van de fiets en de plaats waar de fiets wordt opgeslagen.
 15. Omwisseling en teruggave

  1. Indien een product van Verkoper en/of BIKEFAIR onverhoopt niet (meer) beschikbaar is en/of gebrekkig blijkt te zijn, dient:

   1. Koper het gebrekkige product terug te leveren aan de Verkoper bij wie hij de goederen oorspronkelijk heeft gekocht.
   2. Het product door Verkoper en/of BIKEFAIR te worden vervangen door een identiek product.
   3. Door Verkoper en/of BIKEFAIR, indien het product niet met een identiek product omgeruild kan worden, een product van dezelfde waarde te leveren of de volledige koopprijs terug te betalen aan Koper.
 16. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

  1. BIKEFAIR is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, gekochte of verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Gebruiker als bij Derden. Tevens is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door BIKEFAIR in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
  2. Indien BIKEFAIR wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
  3. In geval van aansprakelijkheid is BIKEFAIR uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BIKEFAIR aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BIKEFAIR toegerekend kunnen worden. En redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
  4. BIKEFAIR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
  5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BIKEFAIR of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
  6. De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Toepassingen en voor de juistheid en/of volledigheid van de aangeboden producten.
  7. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de content – ook wanneer Gebruiker aan BIKEFAIR de opdracht geeft om de content namens Gebruiker aan te passen of te uploaden - (waaronder, maar niet beperkt tot, teksten en afbeeldingen) die hij op c.q. in de Toepassingen plaatst. BIKEFAIR staat niet in voor de rechtmatigheid en juistheid van door Gebruikers geplaatst content.
  8. Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de content op c.q. in de Toepassingen te plaatsen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van Derden, en vrijwaart BIKEFAIR ter zake van eventuele aanspraken betreffende de door Gebruiker op c.q. in de Toepassingen geplaatste content.
  9. BIKEFAIR is niet aansprakelijk voor schade of aanspraken van Derden in enig verband met de door Gebruikers toegevoegde content.
  10. Bij de levering van het product wordt ten zeerste aanbevolen om het product voor het gebruik door een bekwame specialist te laten controleren. Het niet naleven van dit voorschrift kan leiden tot een slechte werking van het product. Voor de daaruit voortvloeiende verwondingen of materiële schade aanvaardt BIKEFAIR geen aansprakelijkheid.
 17. Garanties

  1. Verkoper garandeert dat de door hem aangeboden producten niet in strijd met de wet zijn, hij beschikkingsbevoegd is, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd met de wet is. Verkoper garandeert tevens dat de aangeboden producten geen gebreken vertonen en functioneren conform van dat product verwacht mag worden.
  2. Verkoper vrijwaart BIKEFAIR tegen alle schade die voortvloeit of kan voortvloeien als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde.
  3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van wet- en regelgeving omtrent belastingverplichtingen.
  4. Verkopers kunnen aan Kopers in het kader van de koopovereenkomst garanties verstrekken. Koper kan ten aanzien van deze garanties geen aanspraken jegens BIKEFAIR doen gelden.
  5. Verkoper is verantwoordelijke voor het verstrekken van de juiste informatie aan Koper. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie op de Toepassingen. Indien het niet mogelijk is om binnen de aangewezen ruimte op de Toepassingen informatie te verstrekken, dient Verkoper deze informatie elders op de Toepassingen te verstrekken en BIKEFAIR hiervan op de hoogte te stellen.
  6. Indien BIKEFAIR fungeert als Verkoper zullen de door BIKEFAIR te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 18. Privacy

  1. BIKEFAIR respecteert de privacy van alle Gebruikers van de Toepassingen. BIKEFAIR draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan BIKEFAIR wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de Toepassingen van BIKEFAIR. BIKEFAIR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Derden die via onze Toepassingen bereikbaar zijn.
  2. In het kader van de totstandkoming van de koopovereenkomst verstrekt BIKEFAIR persoonsgegevens van Koper aan Verkoper en vice versa.
  3. Om de verkoop van gestolen fietsen (heling) tegen te gaan worden de framenummers en de overige gegevens van de aangeboden fietsen doorgegeven aan de Stichting Fiets ID en stichting Bike Index, in het Bike Index register wordt tevens de transactie vastgelegd, hierbij wordt de naam en contactinformatie van zowel de Koper als Verkoper vastgelegd.
  4. Voor iedere Koper wordt een account aangemaakt op het platform van stichting Bike Index. In dit account kan Koper de transactie inzien en gegevens opvragen indien en voor zover een verkochte zaak gestolen blijkt te zijn. Tevens wordt een account aangemaakt op het platform Stripe. In dit account kunnen Koper en Verkoper informatie omtrent de betaling inzien.
 19. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij BIKEFAIR of bij de Derde van wie BIKEFAIR het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Gebruiker ter beschikking te stellen.
  2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan BIKEFAIR materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Gebruiker worden gebruikt door of namens BIKEFAIR, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
  3. De Gebruiker mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de Toepassingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
  4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Gebruiker ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, de compileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van de diensten en Toepassingen te verwijderen of te omzeilen.
  5. Indien BIKEFAIR door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect) verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechtenbetrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Gebruiker, is de Gebruiker gehouden BIKEFAIR in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Gebruiker gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan BIKEFAIR.
  6. BIKEFAIR verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht eventuele intellectuele eigendomsrechten van Verkoper te gebruiken indien en voor zover Verkoper producten aanbiedt via de Toepassingen.
 20. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Alle rechtsbetrekkingen met BIKEFAIR worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepassing van verdragen als het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.