Terms & Conditions

Algemene Gebruikersvoorwaarden BIKEFAIR

Versie 2021

 1. Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

   1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
   2. Consument: een Koper die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
   3. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BIKEFAIR of Gebruiker.
   4. Gebruiker: degene die feitelijk gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen. Onder Gebruiker wordt tevens verstaan een Verkoper dan wel Koper.
   5. BIKEFAIR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIKEFAIR B.V., statutairgevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71821333
   6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.
   7. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen BIKEFAIR en de Gebruiker tot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten met betrekking tot het platform BIKEFAIR.org.
   8. Toepassingen: alle mogelijke door BIKEFAIR ter beschikking te stellen/gestelde online en offlineapplicaties, websites en diensten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het platform BIKEFAIR.nl.
   9. Verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product te koop aanbiedt middels de Toepassingen. Een Verkoper is ook altijd een Gebruiker in de zin van deze voorwaarden.
   10. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon (tevens Gebruiker) die een product afneemt van een Verkoper middels de Toepassingen.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Toepassingen van BIKEFAIR.
  2. BIKEFAIR is niet gebonden aan de algemene voorwaarden van Derden. De algemene voorwaarden van Derden worden uitdrukkelijk door BIKEFAIR van de hand gewezen.
  3. Afwijkende bedingen, (mondelinge) afspraken, toezeggingen of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door een vertegenwoordiger van BIKEFAIR.
  4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Derden en BIKEFAIR verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
 3. Toegang, gebruiksregels en handhaving

  1. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en regels van Derden waarvan BIKEFAIR of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van de Toepassingen.
  2. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder geldende volgende regels.
  3. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schade toebrengen aan BIKEFAIR. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op de Toepassingen, het netwerk of het apparaat van de Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of(in)directe schade toebrengt.
  4. Gebruiker moet minimaal 16 jaar zijn en in het algemeen voldoen aan de toepasselijke wetgeving die de minimale leeftijdsgrens voor het gebruik van de Toepassingen beperkt.
  5. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andere Gebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van BIKEFAIR of de toestemming van de andere Gebruiker is niet toegestaan.
  6. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een Derde.
  7. BIKEFAIR is te allen tijde gerechtigd indien zij daarvoor gegronde redenen acht te hebben, de door of namens de Gebruikers geplaatste content te verwijderen zonder dat BIKEFAIR op enige wijze aansprakelijk is jegens de Gebruiker of Derden als gevolg van een dergelijke verwijdering.
  8. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
  9. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik. Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
  10. Indien BIKEFAIR enig onoorbaar gedrag constateert van een Gebruiker, is BIKEFAIR gerechtigd om direct en zonder nadere aankondiging de toegang van de Gebruiker definitief of voor een door BIKEFAIR te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen. Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar gebruiksmogelijkheden met betrekking tot de Toepassingen (inclusief de eventueel daarop opgeslagen data), zonder dat de Gebruiker recht heeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden en anderszins onbetamelijk gedrag.
  11. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker draagt mogelijk bij aan een veiligere omgeving. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- en regelgeving.
  12. Bij het plaatsen / uploaden van content (waaronder, maar niet beperkt tot, teksten en afbeeldingen) op c.q. in de Toepassingen verstrekt Gebruiker aan BIKEFAIR een niet-exclusieve, royaltyvrije en onbeperkt gebruiksrecht ten aanzien van die content.
 4. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden

  1. Hoewel BIKEFAIR al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan BIKEFAIR niet garanderen dat de Toepassingen steeds volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor de Gebruiker dit wil gebruiken. BIKEFAIR spant zich ten volste in om alle op- en aanmerkingen aangaande de Toepassingen serieus te behandelen en waar BIKEFAIR dit nodig acht verbeteringendoor te voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het e-mailadres van BIKEFAIR.
  2. BIKEFAIR is gerechtigd haar Toepassingen tijdelijk buiten gebruik te stellen, waaronder begrepen (maar niet uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor enige andere reden.
  3. BIKEFAIR garandeert niet dat de Toepassingen steeds vrij zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals (maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De Gebruiker dient er zelf voor te zorgen dat het netwerk van de Gebruiker en de apparaten die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen dergelijke onwenselijkheden.
  4. Voor het aanbieden van de Toepassingen is BIKEFAIR in bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet uitsluitend) de softwareleverancier voor de Toepassingen, hostingpartners, Internet Service Providers en netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden tegenover BIKEFAIR en de Gebruiker. BIKEFAIR kan niet instaan voor beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de niet-acceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords) van BIKEFAIR of de Gebruiker. De van toepassing zijnde voorwaarden van Derden liggen ter inzage op het kantoor van BIKEFAIR.
 5. Relatie tussen koper en verkoper

  1. Zodra een Koper van de Toepassingen over gaat tot de aanschaf van een door een Verkoper aangeboden product, komt een koopovereenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Koper van het platform.
  2. Nadat de koopovereenkomst tot stand komt, ontvangt de Koper de contactgegevens van de Verkoper. Koper en Verkoper nemen contact op over de levering van het gekochte product. Indien en voor zover levering niet binnen 30 dagen tot stand komt, wordt de koopovereenkomst tussen partijen ontbonden.
  3. De Koper heeft het recht het gekochte product te inspecteren. Na deze inspectie kan koper door aan te geven dat het product niet aan zijn eisen voldoet, de koopovereenkomst ontbinden. Dit recht vervalt indien de Koper dit recht niet terstond inroept.
  4. De Verkoper van een product is bij het (definitief) tot stand komen van een koopovereenkomst een commissie over de Verkoopprijs aan BIKEFAIR verschuldigd. Deze commissie bedraagt 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 10,00. BIKEFAIR heeft het recht om deze commissie te allen tijde, en zonder nadere aankondiging, te wijzigen. Indien Koper en Verkoper contact hebben gehad via de Toepassingen (c.q. indien zij elkaars contactinformatie via de Toepassingen hebben ontvangen) is Verkoper de in het vorige lid genoemde commissie verschuldigd indien en voor zover tussen Koper en Verkoper een koopovereenkomst tot stand is gekomen.
  5. Het is Verkoper niet toegestaan de via de Toepassingen aangeboden fietsen op Derde platformen (of aan Derden buiten de Toepassingen) aan te bieden. Indien de fiets, om welke reden dan ook, niet langer beschikbaar is dient Verkoper de aangeboden zaak onverwijld uit de Toepassingen te verwijderen. In het geval Verkoper de aangeboden zaak niet uit de Toepassingen verwijderd, is Verkoper hierover kosten verschuldigd, waaronder – maar niet uitsluitend:

   1. Transactiekosten in verband met het reserveren van een niet beschikbare zaak;
   2. Eventuele kosten voor het oplossen van problemen die ontstaan uit het aanbieden van een niet beschikbare zaak;
   3. Gederfde commissie.
  6. Verkoper is verplicht om binnen 36 uur na acceptatie van het aanbod door Koper contact op te nemen met Koper om de overdracht van de aangeboden zaak te bewerkstelligen.
 6. Relatie tussen koper en BIKEFAIR als verkoper

  1. Aangeboden producten van BIKEFAIR bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken. Als BIKEFAIR gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden BIKEFAIR niet.
  2. Elk aanbod van BIKEFAIR bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
  3. Indien de Consument het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard komt de overeenkomst tussen BIKEFAIR en koper tevens langs elektronische weg tot stand. BIKEFAIR bevestigt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door BIKEFAIR is bevestigd, kan de Consument de overeenkomst tussen BIKEFAIR en de Consument ontbinden.
  4. BIKEFAIR zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de Consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de Consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

   1. het bezoekadres van de vestiging van BIKEFAIR waar de Consument met klachten terecht kan;
   2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de Consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
   3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
   5. indien de Consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  5. BIKEFAIR zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en verlening van diensten.
  6. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan BIKEFAIR kenbaar heeft gemaakt.
  7. BIKEFAIR zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan, uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst, een bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en heeft recht op een eventuele schadevergoeding.
  8. Na ontbinding conform het vorige lid zal BIKEFAIR het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij BIKEFAIR tot het moment van bezorging aan de Consument of een vooraf aangewezen en aan BIKEFAIR bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het voorgaande geldt niet in geval door de Consument een onjuist adres aan BIKEFAIR heeft kenbaar gemaakt.
 7. Prijzen en betaling

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen op Overeenkomsten met BIKEFAIR of op enige andere opgave van BIKEFAIR in euro’s, inclusief btw.
  2. Een stijging van kostprijsbepalende factoren (zoals – maar niet uitsluitend – wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en grondstoffen), ontstaan na het sluiten van de Overeenkomst, mogen door BIKEFAIR worden doorberekend aan de Koper. Indien Koper Consument is mag BIKEFAIR alleen wettelijke prijsverhogingen (zoals – maar niet uitsluitend – een btw verhoging) doorberekenen aan Koper.
  3. BIKEFAIR is gerechtigd de prijs in rekening te brengen die zij in vergelijkbare situaties ook in rekening brengt, tenzij partijen uitdrukkelijk een prijs overeenkomen. Koper kan zich, in het geval partijen niet uitdrukkelijk een prijs zijn overeengekomen, niet beroepen op eerder gedane aanbiedingen (al dan niet uitgevoerd) door BIKEFAIR.
  4. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst tussen de Consument en BIKEFAIR of aanvullende voorwaarden, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen aan BIKEFAIR te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst. In geval van een Overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de Consument de bevestiging van de Overeenkomst heeft ontvangen.
  5. Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door BIKEFAIR is gewezen op de te late betaling en BIKEFAIR de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is BIKEFAIR gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten in rekening te brengen.
 8. Herroepingsrecht

  Indien BIKEFAIR fungeert als Verkoper:

  1. Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan BIKEFAIR bekendgemaakte vertegenwoordiger.
  2. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruikmaakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijs mogelijk - in de originele staat en verpakking aan BIKEFAIR retourneren, conform de door BIKEFAIR verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
  3. Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de BIKEFAIR. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Het modelformulier is te vinden op de website van BIKEFAIR. Nadat de Consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

  Producten kunnen geretourneerd worden naar:

  BikeFair B.V.
  Wibautstraat 137D 1097DN Amsterdam

  Voor meer informatie omtrent het retourrecht wordt verwezen naar het retourbeleid van BIKEFAIR.

 9. Kosten in geval van herroeping

  1. Indien de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van ver- en terugzending voor rekening van de Consument.
  2. Indien de Consument een bedrag betaald heeft, zal BIKEFAIR dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door de Consument is gebruikt tenzij de Consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
  3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de Consument zelf is de Consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product en/of kan BIKEFAIR het product weigeren om terug te nemen.
  4. De afhandeling van alle bestellingen en reserveringen via de app hangen af van de beschikbaarheid. BIKEFAIR behoudt zich het recht voor om een bestelling of reservering te weigeren. Om welke reden dan ook. In geval van eenzijdige ontbinding door BIKEFAIR, is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor enige vorm van schade. BIKEFAIR is verder alleen gehouden om kosten die verband houden met de annulering te vergoeden. Dit bedrag komt overeen met de aanbetaling die de Consument heeft gedaan. BIKEFAIR behoudt zich voor om de overeenkomst in de volgende situaties eenzijdig op te zeggen:

   1. Het product is niet beschikbaar/ op voorraad;
   2. De factuurinformatie van de Gebruiker is niet correct of verifieerbaar;
   3. De bestelling is gemarkeerd door onze beveiligingssystemen als een ongebruikelijke bestelling of een voor fraude vatbare bestelling;
   4. Gebruiker is jonger dan 16 jaar, of jonger dan een oudere leeftijd, als een oudere leeftijd is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving om een overeenkomst met BIKEFAIR aan te gaan;
   5. Gebruiker is een tussenpersoon;
   6. Er is een fout gemaakt in de prijs de weergegeven werd in de applicatie;
   7. BIKEFAIR kan niet leveren op het door u opgegeven adres;
   8. Door een gebeurtenis waar BIKEFAIR geen controle over heeft.
 10. Gefaciliteerde overdracht

  1. Verkoper kan gebruik maken van de dienst ‘assisted handover’ van BIKEFAIR. BIKEFAIR en Verkoper komen overeen hoe lang de fiets door BIKEFAIR namens Verkoper aangeboden wordt voor verkoop.
  2. De kosten voor opslag van de fiets komen voor rekening van Verkoper. Na verkoop zullen de opslagkosten verrekend worden met het bedrag waarvoor de fiets is verkocht. Verkoper heeft recht op het resterende bedrag.
  3. Indien de fiets na 6 maanden niet verkocht is, is Verkoper verplicht de totale opslagkosten aan BIKEFAIR te betalen. De opslagkosten zijn afhankelijk van het model van de fiets en de plaats waar de fiets wordt opgeslagen..
 11. Aansprakelijkheid, vrijwaring en schade

  1. BIKEFAIR is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken in- of aan de Toepassingen, gekochte of verkochte zaken, verleende diensten of verrichte werkzaamheden, zowel bij de Gebruiker als bij Derden. Tevens is BIKEFAIR niet aansprakelijk voor fouten van personeel en andere hulppersonen of door BIKEFAIR in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde Derden.
  2. Indien BIKEFAIR wel aansprakelijk kan worden gehouden is de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert.
  3. In geval van aansprakelijkheid is BIKEFAIR uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BIKEFAIR aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan BIKEFAIR toegerekend kunnen worden. En redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade.
  4. BIKEFAIR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
  5. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de Overeenkomst en deze voorwaardengelden niet in het geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van BIKEFAIR of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
  6. De Verkoper is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de Toepassingen en voor de aangeboden producten.
  7. Gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de content (waaronder, maar niet beperkt tot, teksten en afbeeldingen) die hij op c.q. in de Toepassingen plaatst. BIKEFAIR staat niet in voor de rechtmatigheid en juistheid van door Gebruikers geplaatst content.
  8. Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de content op c.q. in de Toepassingen te plaatsen en dat hij daarmee geen inbreuk maakt op de rechten van Derden, en vrijwaart BIKEFAIR ter zake van eventuele aanspraken betreffende de door Gebruiker op c.q. in de Toepassingen geplaatste content.
  9. BIKEFAIR is niet aansprakelijk voor schade of aanspraken van Derden in enig verband met de door Gebruikers toegevoegde content.
 12. Garanties

  1. Verkoper garandeert dat de door hem aangeboden producten niet in strijd met de wet zijn, hij beschikkingsbevoegd is, het aanbod niet misleidend of anderszins in strijd met de wet is. Verkoper garandeert tevens dat de aangeboden producten geen gebreken vertonen en functioneren conform van dat product verwacht mag worden.
  2. Verkoper vrijwaart BIKEFAIR tegen alle schade die voortvloeit of kan voortvloeien als gevolg van het niet voldoen aan het in dit artikel bepaalde.
  3. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het volgen van wet- en regelgeving omtrent belastingverplichtingen.
  4. Verkopers kunnen aan Kopers in het kader van de koopovereenkomst garanties verstrekken. Koper kan ten aanzien van deze garanties geen aanspraken jegens BIKEFAIR doen gelden.
  5. Verkoper is verantwoordelijke voor het verstrekken van de juiste informatie aan Koper. Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit het verstrekken van onjuiste informatie op de Toepassingen. Indien het niet mogelijk is om binnen de aangewezen ruimte op de Toepassingen informatie te verstrekken, dient Verkoper deze informatie elders op de Toepassingen te verstrekken en BIKEFAIR hier van op de hoogte te stellen.
  6. Indien BIKEFAIR fungeert als Verkoper zullen de door BIKEFAIR te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering voor normaal gebruik in Nederland redelijkerwijs gesteld kunnen worden.
 13. Privacy

  1. BIKEFAIR respecteert de privacy van alle Gebruikers van de Toepassingen. BIKEFAIR draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan BIKEFAIR wordt verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Deze bepaling is uitsluitend van toepassing op de Toepassingen van BIKEFAIR. BIKEFAIR is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van Derden die via onze Toepassingen bereikbaar zijn.
  2. In het kader van de totstandkoming van de koopovereenkomst verstrekt BIKEFAIR persoonsgegevens van Koper aan Verkoper en vice versa.
  3. Om de verkoop van gestolen fietsen (heling) tegen te gaan worden de framenummers en de overige gegevens van de aangeboden fietsen doorgegeven aan de Stichting Fiets ID en stichting Bike Index, in het Bike Index register wordt tevens de transactie vastgelegd, hierbij wordt de naam en contactinformatie van zowel de Koper als Verkoper vastgelegd.
  4. Voor iedere Koper wordt een account aangemaakt op het platform van stichting Bike Index. In dit account kan Koper de transactie inzien en gegevens opvragen indien en voor zover een verkochte zaak gestolen blijkt te zijn. Tevens wordt een account aangemaakt op het platform Stripe. In dit account kunnen Koper en Verkoper informatie omtrent de betaling inzien.
 14. Intellectuele eigendomsrechten

  1. De intellectuele eigendomsrechten op alle Toepassingen, blijven berusten bij BIKEFAIR of bij de Derde van wie BIKEFAIR het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten of Toepassingen aan de Gebruiker ter beschikking te stellen.
  2. De Gebruiker staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan BIKEFAIR materialen of gegevens of andere data ter beschikking worden gesteld of worden geopenbaard dan wel op verzoek van de Gebruiker worden gebruikt door of namens BIKEFAIR, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op rechten van Derden.
  3. De Gebruiker mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende van rechten op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in de Toepassingen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.
  4. Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag de Gebruiker ter beschikking gestelde Toepassingen niet verveelvoudigen, de compileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische(gebruiks)beperkingen van de diensten en Toepassingen te verwijderen of te omzeilen.
  5. Indien BIKEFAIR door een Derde aansprakelijk wordt gehouden of anderszins (direct of indirect)verantwoordelijk wordt gehouden voor aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechtenbetrekking hebbende op de content, Toepassingen, publicaties of andere openbaringen van of gelieerd aan de Gebruiker, is de Gebruiker gehouden BIKEFAIR in en buiten rechte alle benodigde bijstand te bieden. Verder is de Gebruiker gehouden tot het volledig vergoeden van de daaruit voortvloeiende kosten en overige schade aan BIKEFAIR.
  6. BIKEFAIR verkrijgt het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht eventuele intellectuele eigendomsrechten van Verkoper te gebruiken indien en voor zover Verkoper producten aanbiedt via de Toepassingen.
 15. Toepasselijk recht en geschillen

  1. Alle rechtsbetrekkingen met BIKEFAIR worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. De toepassing van verdragen als het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.