Terms & Conditions

Algemene Gebruikersvoorwaarden BIKEFAIR

Versie 2019-B

 1. Begrippen

  1. In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

   1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
   2. Consument: een Koper die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
   3. Derden: ieder ander (rechts)persoon, niet zijnde BIKEFAIR.
   4. Gebruiker: degene die feitelijk gebruik wil maken of maakt van de Toepassingen. Onder Gebruikerwordt tevens verstaan een Verkoper dan wel Koper.
   5. BIKEFAIR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BIKEFAIR B.V., statutairgevestigd te Assen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71821333
   6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van deOvereenkomst.
   7. Overeenkomst: de Overeenkomst, zijnde het geheel van afspraken tussen BIKEFAIR en de Gebruikertot het verrichten van werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
   8. Toepassingen: alle mogelijke door BIKEFAIR ter beschikking te stellen/gestelde online en offlineapplicaties, websites en diensten onder meer bestaande uit (maar niet beperkt tot) het platformBIKEFAIR.nl.
   9. Verkoper: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een product te koop aanbiedt middels deToepassingen. Een Verkoper is ook altijd een Gebruiker in de zin van deze voorwaarden.
   10. Koper: iedere natuurlijke of rechtspersoon (tevens Gebruiker) die een product afneemt van eenVerkoper middels de Toepassingen.
 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

  1. De Toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze algemenevoorwaarden en de voorwaarden, de regels van Stichting Certificering BIKEFAIR en regels vanDerden waarvan BIKEFAIR of de Gebruiker afhankelijk is voor het gebruik van deToepassingen.
  2. Gebruiker dient zich te gedragen zoals het een goede gebruiker betaamt. In het bijzonder geldende volgende regels.
  3. Gebruik van de Toepassingen mag geen hinder opleveren voor andere Gebruikers en/of schadetoebrengen aan BIKEFAIR. Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op deToepassingen, het netwerk of het apparaat van de Gebruiker, waarvan redelijkerwijs kan wordenverwacht dat dit de werking van de Toepassingen verstoord, of overige Gebruikers hindert of(in)directe schade toebrengt.
  4. Gebruiker moet minimaal 16 jaar zijn en in het algemeen voldoen aan de toepasselijke wetgeving die de minimale leeftijdsgrens voor het gebruik van de app beperkt.
  5. Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving binnen de Toepassingen van andereGebruikers, zonder de voorafgaande toestemming van BIKEFAIR of de toestemming van de andereGebruiker is niet toegestaan.
  6. Bij het gebruik van de Toepassingen mag de Gebruiker geen inbreuk plegen op een intellectueeleigendomsrecht of ander recht van een Derde.
  7. Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze te (laten) raadplegen,bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.
  8. Het is niet toegestaan om onderdelen van de Toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiërenbehalve voor zover noodzakelijk om de Toepassingen en/of de inhoud daarvan op een efficiëntemanier via het internet te raadplegen en in te zetten voor door ons toegestaan gebruik.Gekopieerd materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
  9. Indien BIKEFAIR enig onoorbaar gedrag constateert van een Gebruiker, is BIKEFAIR gerechtigd omdirect en zonder nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Gebruiker definitief of voor eendoor BIKEFAIR te bepalen tijd te blokkeren en de content en/of andere data te verwijderen.Daarbij verliest de Gebruiker al zijn of haar gebruiksmogelijkheden met betrekking tot deToepassingen (inclusief de eventueel daarop opgeslagen data), zonder dat de Gebruiker rechtheeft op schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag wordt onder meer (maar nietuitsluitend) verstaan, gedrag in strijd met de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden enanderszins onbetamelijk gedrag.
  10. Het gebruik van de Toepassingen door de Gebruiker draagt mogelijk bij aan een veiligereomgeving. De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle wet- enregelgeving.

Don't miss out on our latest
news and offers!

BikeFair uses cookies to enhance user experience. More information and settings

 • Easy buy & sell process with expert help

Item 1 of 3